Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.
Zamknij
facebook
kontakt


Koncepcja pracy

Przedszkola ,,Zaczarowany Dworek” w Poznaniu

 

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

·         Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

 

Misja przedszkola

 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

 

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

 

Wizja przedszkola

 

Cele ogólne:

1.      Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

2.      Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

3.      Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

4.      Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

5.      Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

6.      Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

 

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Zyskują umiejętności w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci są wdrażane do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.

 

Szczególną wagę przedszkole przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mogą docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają własne możliwości. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje też: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych, kulturze regionalnej oraz historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

Sylwetka absolwenta

 

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:

o   motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

o   umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

o   umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

o   umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

o   umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

o   umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,

o   odpowiedni poziom samodzielności,

o   gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

o   umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

o   podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

o   poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

·         przestrzega:

o   praw innych ludzi,

o   zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

o   zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

·         dostrzega i szanuje:

o   potrzeby innych ludzi,

o   odmienne postawy, przekonania, upodobania,

o   symbole narodowe,

o   środowisko naturalne;

·         nie obawia się:

o   występować publicznie,

o   reprezentować grupę, przedszkole,

o   dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

o   wykazywać inicjatywy w działaniu,

o   prosić o radę lub pomoc.

 

System wspierania rozwoju dziecka

 

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

 

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

 • modyfikacji realizowanych programów,
 • planowania miesięcznego,
 • konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
 • indywidualnego wspomagania dzieci.

 

W razie problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale też poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

 

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

 

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość ma wysoki poziom.

 

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których uczestniczą dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Obejmuje on zadania ułożone w następujące bloki:

·         Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

·         Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

·         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

·         Promocja zdrowia.

·         Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

·         Inne zadania.

 

Realizacja zadań ma następujące formy:

·         zebrania ogólne i zebrania grupowe,

·         zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

·         konsultacje i porady indywidualne,

·         kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

·         organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

·         organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

·         organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

·         angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

 

Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją regionalną. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także środowiskowych.

 

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

·         pasowanie na przedszkolaka,

·         sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,

·         mikołajki,

·         spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,